Meslek Yüksekokulunda öğrenci olan davacının bir yarıyıl oku..

Üniversitenin Turizm Meslek Yüksekokulunda öğrenci olan davacının bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Meslek Yüksek Okulu Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; davacının okulla, öğrencilik sıfatıyla ilgisi bulunmayan eylemini disiplin suçu sayarak, disiplin cezası uygulanmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem İdare Mahkemesince iptal edilmiştir. İdare Mahkemesinin iptal kararı, dava konusu olayın okulda meydana gelen bir kopya eylemiyle ilgili olduğu, öğrencilikle doğrudan ilgisi bulunduğu öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyiz edilmiştir. Danıştay 8. Dairesince, Üniversitenin Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 8. maddesinin ( e ) bendi uyarınca, Üniversite personeline ve arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmanın bir veya iki yarıyıl üniversiteden uzaklaştırma cezasını gerektirmesi karşısında, davacının okulda meydana gelen kopya olayını okul dışına taşırarak arkadaşının evine gitmesi ve fiili tecavüzde bulunması nedeniyle disiplin cezasıyla cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verilmiş ve temyiz istemi reddedilmiştir.